Geen exploitatie schip in internationaal verkeer? Geen elders belast!

Op de dag van kerstavond 2021 heeft de Hoge Raad der Nederlanden uitspraken gedaan die duidelijkheid scheppen over de belastingheffing van in Nederland wonende zeevarenden. De betreffende zeevarenden staan in dienst staan van een in Zwitserland gevestigde onderneming en zijn tewerk gesteld aan boord van een schip van een aan deze onderneming gelieerde andere onderneming. Het betreffende schip kan grote platforms in één keer van hun sokkel lichten en vervoeren. Het schip kan ook pijplijnen leggen voor olie- en gastransport.

Het betrof hier een geschil over de uitleg van de inhoud van artikel 15, lid 3, van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. Dit artikel luidt als volgt:
Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid
[…] 3. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel mag de beloning verkregen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd, of aan boord van een binnenschip, worden belast in de Verdragsluitende Staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.

Reeds in het jaar 2014 is hier in een memo van ons adviesbureau aandacht aan besteed. In dit memo is uitleg gegeven aan dit verdragsartikel en is met redenen omkleed waarom ons kantoor tot de conclusie kwam dat een werknemer in een dergelijke situatie geen recht kan hebben op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van die verdragsbepaling. Lees verder

Zeevarenden en Robelco Tax Services!

Robelco Tax Services is gestart vanuit de visie dat de kwaliteit van fiscaal advies vanzelfsprekend moet zijn. En dat niet alleen, ook praktisch uitvoerbaar en duidelijk. Door de uitgebreide ervaring met en specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde handen zijn.

Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Maar ook andere internationaal mobiele werknemers kunnen wij van dienst zijn. Met volledige transparantie over de te leveren diensten en kosten zijn wij uw directe en vaste aanspreekpunt voor uw fiscale zaken.

Onze medewerkers kunnen bogen op uitgebreide kennis en ervaring op internationaal fiscaal terrein. Zij zijn uitstekend op de hoogte van de Nederlandse wetgeving, regelingen en jurisprudentie op fiscaal gebied. En weten alles van de belastingverdragen die Nederland met een groot aantal landen heeft gesloten. Of over verdragen inzake sociale zekerheid en het Europese recht. Lees verder