Aangifte inkomstenbelasting

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2024

Bent u relatie? Omstreeks 25 januari 2025 ontvangt u onze e-mail inzake de aangifte inkomstenbelasting 2024 onder verwijzing naar onze website.

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2023

Bent u relatie? Omstreeks 29 januari 2024 ontvangt/ontving u onze
e-mail inzake de aangifte inkomstenbelasting 2023 onder verwijzing naar onze website.

Herinnering ontvangen inzake opsturen van documenten over 2022? Zie deze pagina!

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2023 hebben wij van u een aantal bescheiden nodig. Om het verzamelen van deze bescheiden te vergemakkelijken stellen wij u een vragenlijst en een checklist ter beschikking. Deze kunt u op deze pagina downloaden.

Vult u onze vragenlijst in, dan is meteen duidelijk welke gegevens wij graag van u ontvangen. De vragenlijst kunt u – naast andere noodzakelijke documenten – hieronder aantreffen. Onderstaande gegevens kunt u downloaden, opslaan op uw PC en printen:

De ingevulde vragenlijst kunt u tezamen met de gevraagde bescheiden retour zenden aan ons kantoor in Rotterdam (Goudsesingel 160, 3011 KD te Rotterdam). Lukt het u niet uw bescheiden voor de uiterste inleverdatum aan ons toe te zenden, stuurt u dan in ieder geval voor 1 maart as. de aangiftebrief (uitnodiging tot het doen van aangifte) toe. Dan vragen wij voor u – indien mogelijk – uitstel aan voor het indienen van de aangifte.

Alweer bijna 1 mei 2024…! Nog 

Bent u relatie van Robelco Tax Services, dan heeft u waarschijnlijk een deel van onderstaande gegevens reeds aangeleverd. Heeft u dit nog niet gedaan of bent u een nieuwe relatie van Robelco Tax Services, dan graag ook onderstaande documenten downloaden, printen, invullen en retourneren.

Bent u (nog) geen relatie? Vraag ons informatiepakket aan.

Hoe gaat de afwikkeling van uw belastingaangifte in zijn werk?

  1. Zodra wij de ingevulde vragenlijst en uw bescheiden voor het invullen van uw belastingaangifte hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bescheiden.
  2. Daarna nemen wij uw belastingaangifte ter afwikkeling in behandeling. Missen wij essentiële gegevens en/of informatie, dan vragen wij deze bij u op.
  3. Uw aangifte trachten wij altijd zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Indien het niet mogelijk is uw aangifte voor een door de fiscus gestelde datum in te dienen vragen wij uitstel aan voor het indienen van de aangifte.
  4. U ontvangt eerst een fiscale rapportage met berekeningen en een akkoordverklaring. Bent u akkoord met de inhoud van de rapportage, dan dient u de akkoordverklaring (laatste pagina van de rapportage) te tekenen en te retourneren.
  5. Alleen na ontvangst van de getekende akkoordverklaring zal uw belastingaangifte aan de fiscus worden ingezonden.
  6. Nadat alle werkzaamheden met betrekking tot de aangifte zijn afgerond, ontvangt u de factuur. Werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van onze tarievenlijst.

Voor tips en attentiepunten inzake de aangifte 2023, de wijzigingen in de fiscaliteit per 1 januari 2024 en andere (fiscale) nieuwsberichten verwijzen wij u graag ook naar www.robelco.info.


Woont u buiten Nederland?
U krijgt – net als een inwoner van Nederland – sinds 1 januari 2015 alleen aftrekposten, heffingskortingen en/of heffingsvrij vermogen indien u voldoet aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. U dient hiervoor een inkomensverklaring uit uw woonland te overleggen. Stuur deze inkomensverklaring ingevuld en getekend aan ons toe samen met de bescheiden voor het opstellen van uw aangifte.

De inkomensverklaringen over het jaar 2023 voor buitenlandse belastingplichtigen (en vertalingen) worden/zijn vanaf 1 maart 2024 beschikbaar gesteld. Inkomensverklaringen in een groot aantal talen en de toelichtingen daarop van diverse jaren kunt u hier downloaden.

Hoed u voor belastingrente!
De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt echter significant hoger! U betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar, over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Zie ook de betreffende pagina op de website van de Belastingdienst. Aangezien wij niet voor al onze relaties de aangifte voor 1 mei kunnen indienen, adviseren wij u gebruik te maken van het opleggen van een voorlopige aanslag om belastingrente (grotendeels) te voorkomen. U dient zelf met ons contact op te nemen inzake de aanvraag (of wijziging) van een voorlopige aanslag!

Controle ingediende aangifte inkomstenbelasting
Is een aangifte inkomstenbelasting reeds verzorgd? Dan kunnen wij deze voor u nazien.
Op deze pagina verstrekken wij meer informatie daarover. Pluk meteen de vruchten van een samenwerking met Robelco Tax Services!

Een belastingaangifte van voorliggende jaren? Kijk hiervoor op deze pagina.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK en worden op uw eerste verzoek aan u verstrekt.