Ook reisdagen tellen als werkdagen in het buitenland

Als de Belastingdienst aftrek ter voorkoming van dubbele belasting moet verlenen over het loon omdat een werknemer in het buitenland heeft gewerkt, dan tellen ook de reisdagen mee als in het buitenland gewerkte dagen. Dat is de uitkomst van een door Robelco Tax Services aangespannen belastingprocedure.

Wat is het geval?
Een Nederlander is in loondienst werkzaam voor een in Nederland gevestigde werkgever. In de jaren 2011 tot en met 2014 werkte hij onder andere in de territoriale wateren van Frans-Guyana. Gezien de omstandigheden had Frankrijk de bevoegdheid belasting te heffen over het in die jaren verkregen arbeidsinkomen. De Nederlandse Belastingdienst moet de werknemer daarom een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. De hoogte van deze voorkoming is echter afhankelijk van het aantal dagen dat de werknemer in Frans-Guyana heeft gewerkt.

De inspecteur telt bij de vaststelling van de uitspraak de reisdagen maar voor de helft als werkdagen mee. Tegen de uitspraak (en deze standpuntinname van de inspecteur) gaat Robelco Tax Services namens de werknemer in beroep. Het staat namelijk vast dat hij op de reisdagen in Frans-Guyana is aangekomen of vanuit Frans-Guyana is vertrokken.  Rechtbank Noord-Nederland constateert dat de werkgever de reisdagen gewoon doorbetaalde en dat de werknemer ook op de reisdagen in Frans-Guyana werkte.

De Rechtbank oordeelt dan ook dat deze reisdagen daarom gewoon volledig meetellen bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting en stelt de cliënt van Robelco Tax Services volledig in het gelijk met betrekking tot zijn aangevoerde bezwaren.

“De rechtbank gaat er daarom van uit dat eiser op de reisdagen is doorbetaald en verbindt daaraan de conclusie dat de reisdagen in ieder geval in de noemer van de dagenbreuk moeten worden meegenomen, hetgeen tussen partijen ook niet in geschil is.

Vervolgens komt de rechtbank toe aan de kernvraag die partijen verdeeld houdt, namelijk of de reisdagen ook in de teller van de dagenbreuk dienen te worden meegenomen. Ingevolge het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad bestaat de teller uit het aantal dagen waarop daadwerkelijk in de werkstaat is gewerkt. Nu eiser op de reisdagen ofwel vanuit Frans-Guyana is vertrokken dan wel in Frans-Guyana is aangekomen, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van dagen waarop daadwerkelijk in de werkstaat is gewerkt. Dat eiser zich wellicht niet gedurende de gehele dag op het grondgebied of in de territoriale wateren van Frans-Guyana bevond, maakt dit oordeel niet anders. Doorslaggevend is dat de werkgever aan eiser loon heeft betaald dat betrekking heeft op de dagen waarop hij van en naar Frans-Guyana is gereisd, in verband met de feitelijk in Frans-Guyana uitgeoefende dienstbetrekking. De reisdagen sluiten ook steeds aan op de werkzaamheden verricht op het schip. Afgezien van de werkdagen in Suriname (waarvan de aantallen hier niet in geschil zijn), heeft eiser zijn dienstbetrekking dus feitelijk geheel in Frans-Guyana uitgeoefend. De beloning die eiser voor de reisdagen van en naar Frans-Guyana heeft gekregen, moet dan ook worden aangemerkt als een beloning voor de in Frans-Guyana uitgeoefende dienstbetrekking, welke beloning aan Frans-Guyana moet worden toegerekend.”

Werkt u ook in het buitenland?
Weet u niet zeker of u zich tekort doet door een te lage aftrek in uw aangifte te claimen? Neem contact op met onze adviseurs. Zij zijn u graag behulpzaam!